Nonpolipar - de theorie en wij

 

De niet politieke partij

Nonpolipar is de roepnaam van de niet politieke partij, kortweg de npp. Nonpolipar kent geen formele organisatie, maar staat voor een maatschappelijke beweging. De naam 'niet politieke partij' zegt het al; de npp bedrijft geen politiek, informeel noch formeel. In plaats daarvan werkt nonpolipar als de contramal van de politiek. Zoals de contramal bepaalt hoe de mal eruit komt te zien, zo beïnvloedt nonpolipar als niet politieke beweging, hoe de politiek zijn werk doet en wat dat werk inhoudt. Daarnaast beïnvloedt nonpolipar ook rechtstreeks de samenleving, dat wil zeggen: buiten de politiek om.

 

Per definitie democratisch

Politiek heeft alles te maken met het besturen van een bepaald gebied, waar doorgaans mensen wonen. Deze inwoners hebben elk hun eigen belangen, die soms gelijk zijn, soms verschillend, soms strijdig met elkaar. Aan de politiek is het om deze belangen in kaart te brengen, onderling af te wegen en op grond daarvan keuzen te maken. Het is nu eenmaal niet mogelijk en ook niet wenselijk, om tegelijkertijd alle belangen volledig te honoreren. Strikt genomen wordt politiek bedreven door politici en door politieke partijen. Daarbuiten ligt het domein van de niet politieke partij: de beweging nonpolipar. Deze beweging omvat dan ook alle niet-politici in het bestuurde gebied. Dit zijn feitelijk alle inwoners, want ook politici hebben in hun vrije tijd een privéleven. Als domein van alle inwoners is nonpolipar per definitie democratisch, ook in landen die geen democratie zijn.

 

Wel of niet politiek

Als de niet politieke partij alle inwoners van een gebied omvat, omvat het al hun belangen. Net als de politiek kijkt ook nonpolipar naar deze belangen en kan daarbij een mening ontwikkelen over belangenafweging en te maken keuzen. Daarin verschilt de niet politieke partij niet van de wel politieke partijen. Maar omdat nonpolipar een maatschappelijke beweging is, geen formele organisatie kent en niet formeel bestuurt, is er in het belangendomein van nonpolipar alleen sprake van niet-politiek. Nonpolipar staat daarbij los van politieke organisaties en geeft zich niet over aan politieke praktijken die in woord en/of daad het eigen democratisch gehalte frustreren.

 

Reden van bestaan

Nonpolipar is ontstaan door naamgeving, samen met de verklaring van die naam. De ontstaans- en bestaansreden van nonpolipar ligt in het volgende. We zien onze aardse samenleving graag als een intelligente beschaving. Maar een planetaire vergelijking trekken kunnen we niet. Hooguit kunnen we vermoeden, hoe hoogwaardig onze intelligentie, beschaving en beschaafdheid zijn. Daarbij ziet onze samenleving steeds meer problemen op mondiale schaal. Veel van die problemen komen door menselijk handelen. Logisch gevolg is dat de mondiale problematiek uitdijt en steeds complexer wordt. Extrapolerend kunnen we slechts als conclusie trekken, dat de problemen de aardse samenleving vroeger of later boven het hoofd zullen groeien. Misschien is de grootste prestatie van 'intelligente beschavingen' als de onze, dat ze zichzelf om zeep helpen; zie ook de twee volgende hoofdstukken. Bijna iedereen is er van nature op tegen dat onze samenleving zichzelf de das om doet. Maar de gevestigde politiek is te politiek, om onze rampkoers adequaat te verleggen. Dus moet het verschil worden gemaakt door de niet-politiek.  Nonpolipar bundelt deze niet-politiek zo breed als mogelijk is.

 

Basisbeginsel: delen

Politieke partijen delen niet allereerst, maar leveren strijd. Strijd die nodig is voor het binnenhalen van politieke macht. Als die macht eenmaal is beklonken, breekt de fase van het delen aan. Een meerderheid, bijvoorbeeld een coalitie van partijen, deelt een akkoord hoe de komende periode te regeren. Maar de politieke partijen blijven daarbij actief. En dus blijft de strijd. De partijen die niet meeregeren, delen in principe alleen hun verblijf in de oppositie.  Deze oppositie ontleent haar bestaansrecht vooral aan het voeren van strijd. De strijd met de regerende coalitie. Omdat er doorgaans geen oppositieafspraken zijn, is de strijdlust in de oppositie  nog nadrukkelijker aanwezig dan in de coalitie. Een teveel aan politieke strijd betekent dat er politiek te weinig gedeeld kan worden. Daardoor zal de zittende politiek de aardse macrocrisis niet de baas kunnen worden. Dat er politiek te weinig gedeeld wordt, valt alleen op te lossen door de niet-politiek. Nonpolipar doet dat door uit te gaan van het werkwoord delen. Delen, in zijn meest pure vorm, is het eerste en enige basisbeginsel van nonpolipar.