Toetsing aan nonpolipar

 

Doordacht delen

Nonpolipar streeft een verschuiving na van strijden tegen elkaar, naar delen met elkaar. In het vorige hoofdstuk heb ik de vrijheid om te zijn wie ik ben voorop gesteld, en daarmee ook de vrijheid om te delen zoals ik dat graag wil. Maar nonpolipar brengt met zich mee dat er hier een adder schuilgaat onder het gras. Natuurlijk kan ik met de buurman de kosten delen van het kappen van die monumentale boom op de erfgrens. Maar als we dat vandaag afspreken en morgen uitvoeren, hebben we niet alleen gedeeld, maar ook strijd uitgelokt. Strijd met de plaatselijke overheid, die op zijn minst verlangt dat er een kapvergunning wordt aangevraagd. En die verder niet zonder meer akkoord zal gaan met het verwijderen van een monumentale boom. Dit voorbeeld zorgt ervoor dat  de adder zich blootgeeft. Waar het hier om gaat, is het volgende. Nonpolipar wil een verschuiving van strijden naar delen, en niet dat het delen op de ene plek de oorzaak is van strijd op een andere plek of waar dan ook.  Keuzevrijheid in hoe ik wil delen is prima, maar zonder dat ik daarmee direct of indirect bijdraagt aan strijd. Ik zal dus doordacht moeten delen.

 

Duurzaam delen

Het voorbeeld van het kappen van de monumentale boom heeft het al laten zien. Niet zelden levert samen delen vanuit een andere hoek strijd op. Als het om een dreigende strijd gaat met de overheid, weet ik dat die overheid in zijn recht staat en  ga ik ook met deze partij in overleg over de boom. Maar het kan ook zijn dat het gaat om delen dicht bij huis, waardoor ergens ver van mijn bed strijd ontstaat. Van het delen profiteer ik;  maar het laatste raakt mij niet direct, want het is ergens ver weg. Dat hoeft niet altijd geografisch ver weg zijn; het kan gaan om een tijdstip ver in de toekomst. Stel nu dat het bestaande deelstelsel in Europa negatieve gevolgen heeft voor het klimaat in Afrika, dan delen wij hier in Europa wel met elkaar, maar werkt dit voor Afrika uit als een bron van strijd. Of stel dat het bestaande deelstelsel in de westerse wereld leidt tot schaarste en ernstige klimaatverandering in de toekomst, dan zadelen wij onze nakomelingen op met een strijd om schaarse woonruimte en schaarse voorraden. Of stel dat ons bestaande welvarende deelstelsel de natuur om ons heen in een overlevingsstrijd brengt, dan delen wij onze welvaart niet met  het ons omringende ecosysteem, waar we trouwens zelf ook onderdeel van zijn. In een wereldwijd duurzame samenleving spelen al deze problemen niet.  Ik zal niet alleen doordacht moeten delen, maar ook duurzaam.

 

Dynamisch delen

Bestaande deelstelsels zijn geleidelijk ontstaan in de eeuwen die achter ons liggen. Vanuit deze complexe deelstelsels moeten we onze weg zien te vinden door een crisisrijke periode. Daarbij zijn onze deelstelsels voortdurend in beweging  en moeten ze bovendien door een grondige transitie heen,  om tot een duurzame samenleving te komen. We zijn op onbekend terrein;  niemand kan ons vertellen hoe ver deze transitie moet gaan, om tegemoet te komen aan een traject van klimaatverandering waarvan niemand kan voorspellen hoe die zal verlopen. Intussen wekken agressie en strijd niet de indruk dat ze afnemen, maar maar dat ze zich verbreden, waarbij grote delen van de wereld in de kampvorming zijn betrokken. In deze turbulente tijd  kan ik niet volstaan met in beton gegoten principes hoe ik met anderen wil delen, hoe goed deze principes ook doordacht zijn en hoe duurzaam ze ook zijn uitgewerkt. Ik zal niet alleen doordacht en duurzaam moeten delen, maar ook dynamisch.

 

De wal keert het schip

Het ruime en vrije speelveld dat ik als nonpoliper voor mij zag, is  in de visie van nonpolipar niet oneindig ruim en vrij. Het speelveld waarbinnen ik vrijheid van delen heb, wordt in de zienswijze van nonpolipar begrensd door randvoorwaarden.  Die randvoorwaarden zeggen dat ik het delen met anderen niet in volledige vrijheid vorm kan geven. Ik moet het doordacht invullen, om averechtse effecten van strijd te vermijden, om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling en om dynamisch in te spelen op een voortdurende stroom van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Als niet politieke persoon conformeer ik mij natuurlijk aan de niet politieke partij. In het kort: deze nonpoliper deelt ook in het opzicht van de gevonden randvoorwaarden het gedachtengoed van nonpolipar.